KÓD

 

1. nyelv

 2. nyelv

Tervezett
létszám

0001

 

1+4 éves emelt szintű biológia nyelvi előkészítő évfolyamos képzés

(szóbeli vizsga biológiából)

 

angol

német

 16

0002

 

1+4 éves emelt szintű angol nyelvi előkészítő évfolyamos képzés

(szóbeli vizsga angol nyelvből)

 

angol

német,

spanyol*

 32

0003

 

1+4 éves emelt szintű német nyelvi előkészítő évfolyamos képzés

(szóbeli vizsga német nyelvből)

 

német

angol

 16

0004

 

1+4 éves általános gimnáziumi, nyelvi előkészítő évfolyamos képzés

 

angol

német

 16

0005

 

1+4 éves spanyol-magyar két tanítási nyelvű képzés

 

spanyol

angol,

német*

 16

0006

 

1+4 éves francia-magyar két tanítási nyelvű képzés

 

francia

angol,

német*

 32

*A második idegen nyelv megválasztása  az intézményi lehetőségek (csoportlétszám korlátozások) figyelembevételével lehetséges.

 

Az induló képzések jellemzése

Az 1+4 éves nyelvi előkészítő évfolyamos képzésről általában

Az idegen nyelvi kommunikáció az iskola alapítása óta kiemelt szerepet kap az iskola szakmai programjában. Az elmúlt évtizedekben az idegen nyelv oktatásának szinte valamennyi fajtáját sikerrel próbálta ki és eredményesen valósította meg az iskola. Ezt jelzi, hogy esztendők óta a felvételire jelentkező érettségizett diákok több mint 90%-a rendelkezik legalább 1 nyelvvizsgával. 

A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés keretében megteremtjük a lehetőségét, hogy minden nálunk végző diák rendelkezzen akár 2 államilag elismert nyelvvizsgával. Az emelt nyelvi osztályokban – a francia és a spanyol két tanítási nyelvű képzéshez hasonlóan – a cél egy felsőfokú és egy középfokú államilag elismert nyelvvizsga elérése.

Az előkészítő évfolyam keretében a diákok heti 18 órában kezdik meg az élő idegen nyelv tanulását. A nyelvtanulást anyanyelvi, valamint matematikai képességfejlesztés egészíti ki, továbbá digitális kultúra és mindennapos testnevelés órák szerepelnek a tanrendben.

 

0001 kód: Emelt szintű biológia képzés (fél osztály)

A képzésre olyan, az általános iskolát jó eredménnyel végzett tanulókat várunk, akik érdeklődnek a növény- és állatvilág, az emberi test működése és egészsége, a környezetvédelem és a fenntarthatóság iránt.

A képzés 1999 óta szerepel a gimnázium programjában. A tanulók 2 alkalommal szakmai napokon vesznek részt, melynek programjában kórházi és egyetemi látogatás, laborgyakorlat, valamint terepi megfigyelések és környezetvédelmi vizsgálatok szerepelnek.

A mindennapok során tevékenyen részt vállalnak a gimnázium által 2012-ben elnyert örökös Ökoiskola címhez kapcsolódó feladatok ellátásában, melynek célja a környezettudatos magatartás kialakítása.

A magasabb óraszám biztosítja az emelt szintű érettségire felkészülést, mellyel változatos szakokra (általános orvos, fogorvos, állatorvos, dietetikus, gyógytornász, pszichológia, biomérnök, erdőmérnök, gyógyszerész, élelmiszermérnök, képalkotó diagnosztikus, laborasszisztens, mentőtiszt, biológus, kutatói és tanári szakok stb.) kerülnek be diákjaink.

Első nyelvként angolt, második nyelvként németet tanulnak a diákok a szintjükhöz igazodó csoportokban. Az idegen nyelv tanulása során egy vagy mindkét nyelvből el lehet jutni a középfokú állami nyelvvizsga szintjéig.

A központi anyanyelvi és matematika írásbeli felvételi mellett szóbeli vizsgát kell tenni biológiából.

0002 kód: Emelt szintű angol nyelvi előkészítő évfolyamos képzés emelt szintű fakultációs 2. nyelvvel (egész osztály)

0003 kód: Emelt szintű német nyelvi előkészítő évfolyamos képzés emelt szintű fakultációs 2. nyelvvel (fél osztály)

A képzésre olyan fejlett anyanyelvi kultúrájú diákokat vár a gimnázium, akik angol, illetve német nyelvből jó nyelvi előképzettséggel rendelkeznek, és szeretnének az érettségi idejére két élő idegen nyelvet magas szinten beszélni. Az előkészítő évfolyam a hozott nyelv isme-retére épít, de a nyelvi alapvetéseket átismétlő, szintre hozó szakasszal indul. A gimnáziumi képzés ideje alatt a diákok a második nyelvet 11.évfolyamtól a fakultáción felvehető 2 órá-val megnövelt óraszámban tanulhatják (összesen 5 óra). Így hozzásegítjük őket, hogy máso-dik nyelvből is nyelvvizsga bizonyítványt szerezzenek.

Az emelt angol osztályban második nyelvnek a német vagy spanyol, az emelt német osz-tályban az angol választható.
A központi anyanyelvi és matematika írásbeli felvételi mellett szóbeli vizsgát kell tenni angol, illetve német nyelvből.

 

0004 kód: Általános gimnáziumi nyelvi előkészítő évfolyamos képzés (fél osztály)

A képzésre olyan, az általános iskolát jó eredménnyel elvégzett tanulókat várunk, akiknek még nincs kialakult érdeklődési körük valamilyen speciális szakterület, illetőleg tantárgy iránt, de szeretnének szilárd alapokat szerezni a későbbi felsőfokú tanulmányok érdekében.

Az általános képzés nem igényel nyelvi előképzettséget. Első nyelvként angolt, második nyelvként németet tanulnak a diákok a szintjükhöz igazodó csoportokban. Az idegen nyelv tanulása során egy vagy mindkét nyelvből el lehet jutni a középfokú állami nyelvvizsga szintjéig.

A felvételi vizsga a központi anyanyelvi és matematika írásbeli feladatlapból áll.

 

0005 kód: Spanyol-magyar két tanítási nyelvi képzés (fél osztály)

A spanyol nyelv a világ legdinamikusabban fejlődő - fiatalos és lendületes, az angol mögött 2. számú világnyelve. A gimnáziumban 2008-ban kezdődött meg két tanítási nyelvű képzés keretében az oktatása. A képzés a Közép- és  Nyugat-Dunántúlon egyedül ebben a gimnáziumban folyik, nyelvi előképzettséget nem igényel, és Spanyolország és Magyarország Oktatási és Kulturális Együttműködési megállapodása keretében valósul meg. A tagozat indítását a Spanyol Nagykövetség kezdeményezte, működtetését segíti.

A képzés azokat a diákokat várja, akiknek anyanyelvi kultúrája fejlett, jó logikai készséggel rendelkeznek, és készek vállalni a többletterhelést annak érdekében, hogy az érettségi után képesek legyenek külföldi vagy a magyarországi elitegyetemeken induló – akár idegen nyelvű – jogi, műszaki, gazdasági képzésekbe bekapcsolódni. Sajátossága, hogy az öt éves képzés során megfelelő felkészítés után legalább 3 tantárgyat spanyol nyelven tanulnak a diákok. 

Az első évben a nyelvoktatás heti 18 órában történik, melyek legalább egyharmadát anyanyelvi tanár tartja. A képzésre jelentkező tanulók második nyelvként (a 2. tanévtől) angol vagy német nyelvet tanulnak.

A felvételi vizsga a központi anyanyelvi és matematika írásbeli feladatlapból áll.

 

0006 kód: Francia-magyar két tanítási nyelvű képzés (egész osztály)

A francia az angolon kívül az egyetlen nyelv, melyet 5 kontinensen beszélnek. Az üzleti életben a 3. leginkább használt nyelv, a nemzetközi szervezetek egyik munkanyelve.
Ez a képzés a Közép- és Nyugat-Dunántúlon egyedül a Vetési Albert Gimnáziumban folyik, nyelvi előképzettséget nem igényel. A képzést kormányközi szerződés alapján a Francia Nagykövetség Kulturális Intézete támogatja.

Sajátossága, hogy az ötéves képzés során, a nyelvi felkészítés után 4 tantárgyat (történelem, földrajz, matematika, célnyelvi civilizáció) francia nyelven tanulnak a diákok. Az első évben a nyelvoktatás 10-12 fős csoportokban, heti 18 órában történik, 9.-től minden francia nyelvű tárgyat csoportbontásban tanítunk. Az órák egy részét minden évfolyamon anyanyelvi tanár tartja. Nyelvgyakorlás céljából diákcsere programokat szervezünk és lehetőséget biztosítunk franciaországi gimnáziumban való 3 hónapos tanulásra.

A képzés ideje alatt a diákok második idegen nyelvként angolt vagy németet tanulnak.

A kéttannyelvű érettségin a diákok felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek. A kétnyelvű érettségi bizonyítvány birtokában nyelvi megmérettetés nélkül iratkozhatnak be franciaországi vagy francia nyelvterületen található felsőfokú oktatási intézménybe.

A képzés azokat a diákokat várja, akiknek anyanyelvi kultúrája fejlett, jó logikai készséggel és nyelvérzékkel rendelkeznek, készek vállalni a többletterhelést annak érdekében, hogy az érettségi után képesek legyenek külföldi vagy a magyarországi elit egyetemeken induló – akár idegen nyelvű képzésekbe bekapcsolódni.

A felvételi vizsga a központi anyanyelvi és matematika írásbeli feladatlapból áll.