Elérhetőségek

Igazgató: Szűcs Attila

Cím: 8200 Veszpém, Kemecse utca 1.

Telefon: +36 88 560 680

OM azonosító: 037170

KLIK intézményazonosító: 178028

Fenntartó: KK Veszprémi Tankerületi Központ

E-mail: igazgato[kukac]vetesi.hu, titkarsag[kukac]vetesi.hu

 

Igazgatóság

 vizkult icon

Szűcs Attila

Igazgató

 

Glatzné Gyömörei Irén

Igazgatóhelyettes

Lakóné Adonyi Krisztina

Igazgatóhelyettes

Simon Zsolt

Igazgatóhelyettes

  

Eredményeinkre méltán vagyunk büszkék

 • Tanulóink több mint 90%-a legalább 1 közép vagy felsőfokú nyelvvizsgával hagyja el a Gimnáziumot
 • Immár több esztendeje végzős tanulóink 90%-a bejut elsőre valamilyen felsőoktatási intézménybe
 • 2008-ban iskolánk tehetséggondozó középiskola címet nyert el
 • 2009-ben a Gimnázium kiváló érettségi vizsgahely kitüntető címet kapott
 • Az elmúlt 5 esztendőben mindig volt az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjének dobogós helyezettjei között diákunk
 • Kiemelkedő sporteredményességünknek köszönhetően minden évben az ország 10 legeredményesebb iskolája között szerepelünk
 • Kimeneti eredményeink alapján bekerültünk az ország 50 legjobb középiskolája közé
 • Büszkeségeink

 

Személyi feltételek

 • 61 tanár munkáját 5 alkalmazott segíti
 • tantestületünk 20%-a rendszeresen közreműködik az emelt szintű érettségi vizsgabizottságok munkájában
 • a szakos ellátottság, az érettségire felkészítés a kis óraszámú tárgyak esetében is biztosított
 • az oktató-nevelő munkát főállású iskolapszichológus is segíti 

 

Tárgyi feltételek

 • az intézmény minden pontján van internetes hozzáférés, a tanulók munkáját 3, interaktív táblával és projektorral felszerelt számítógépterem segíti
 • a szaktárgyak tanítására további 8 szaktanterem áll rendelkezésre
 • 19 osztályterem interaktív táblával felszerelt
 • könyvtárunk jelentős számú idegen nyelvű állománnyal rendelkezik
 • minőségi sportlétesítményeink (sportcsarnok, kondicionáló terem, edzőterem) állnak a testnevelés szolgálatában
 • belső tereink, tantermeink emberléptékűek, korszerűek  

 

Az intézmény nevelési elvei

 „Kolumbusz nem akkor volt igazán boldog
Amikor felfedezte Amerikát,
Hanem akkor, amikor még kereste”
                                     
/Dosztojevszkij/

Tanulóink számára életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy léteznek egyetemes emberi értékek, melyekre stabil tudás építhető. Ezeket iskolánk a klasszikus európai polgári értékrend elemeiben találta meg. Tevékenységünk alapvető célja annak megtapasztalása és elismertetése, hogy igazi eredményeket csak alapos önismeretre épülő önneveléssel és kitartással lehet elérni. Az iskolának egyszerre kell megmutatnia eszményeket, felkészítenie a napi valóságra, ugyanakkor ennek kritikájára is.

Közösségünk működésének középpontjába a humanizmus, a munka és felelősség, a szabadság, a tolerancia, a szolidaritás alapértékeit állítottuk. Egyik legfontosabb feladatunk a diákok adottságainak felismerése, képességeik kibontakoztatása és személyiségük fejlesztése, hogy az iskolánkból kikerülő tanulókat a kreativitás, a problémaérzékenység és a nyitottság jellemezze. Fontosnak tartjuk a demokráciára nevelést, a nemzeti öntudat erősítését: demokratikus elveket, eszményeket követve, gondolkodásmódjukkal és tetteikkel tanulóink méltón képviseljék hazánkat szerte a világban, az Európai Unió polgáraként megismerkedjenek az ebből származó lehetőségekkel és demokratikus kötelezettségekkel, a magyarságtudat értékeit és a nemzeti elkötelezettséget megőrizve váljanak európai polgárokká. 

Nemzeti öntudat – Nemzeti kulturális értékeink, hagyományaink megismerése elősegíti a diákok magyarságtudatának kialakulását, hazaszeretetre nevel.

Demokráciára nevelés – A cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség és méltányosság jellemzi.

Felelősség, munka – A diákért érzett felelősségből fakad a személyre szóló fejlesztés. Bár nem tudhat mindenki mindent azonos szinten, szeretnénk elérni, hogy mindenki személyes sikereken keresztül találja meg azt a szakterületet, tevékenységet, amit tehetséggel és örömmel végez. A siker az az ösztönző, melynek révén a napi rendszeres munka belső szükségletté válhat. Személyiségideálunk olyan diák, aki egészséges önbizalmú, kitartó, teljesítő képes, aki nemcsak önmagában, hanem társaiban is képes megbízni, önmagáért és másokért felelősséget vállal, képes kapcsolatokat építeni és fenntartani, aki képes a megújulásra, önművelésre, az élethosszig tartó tanulásra.

Tolerancia – A személyek közötti és a társadalmi szintű szolidaritást jelenti, azt, hogy az élet tisztelete tartalommal teli fogalommá váljon. Számunkra nemcsak a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenységet jelenti, hanem életfelfogást, ami a mindennapokban is megmutatkozik.

Szabadság – Értelmezésünkben a humanizmus, a tolerancia eszméje nem érvényesülhet ott, ahol nincs szabadság. A szabadság a demokratikusan működő iskolát jelenti, ahol az őszinte vélemény, a tiszteletteljes és nyílt légkör a közösség építésének fontos feltétele.

Szolidaritás – Egy közösség erejét az mutatja meg, hogy figyel tagjaira és gondoskodik a rászorulókon. Segítünk a szociális eredetű hátrányokkal, valamint a tudásbeli, kulturált magatartásbeli hátrányokkal küzdő diákoknak, és útmutatásunk által bennük is segítő magatartást szeretnénk kialakítani.

Erkölcsi és családi életre nevelés – Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. Segítjük diákjainkat abban, hogy cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyüljön, igazságérzetük kibontakozzon és a majdani, felelős életvitelre felkészüljenek. A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Harmonikus családi minták közvetítésével, a családi közösségek megbecsülésével felkészítjük diákjainkat a családi életre, segítséget nyújtunk a fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetítünk a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséhez.