A Vetési Albert Gimnázium házirend kiegészítése digitális oktatás elrendelése esetén

A VETÉSI ALBERT GIMNÁZIUM HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS OKTATÁS ELRENDELÉSE ESETÉN

Digitális Házirend

 • A Digitális Házirend időbeli és térbeli hatálya
  • A Digitális Házirend a Vetési Albert Gimnázium Házirendjének a kiegészítése, amely digitális oktatás elrendelése esetén lép hatályba.
  • A Digitális Házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra a digitális munkarend időtartamára.
  • Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő tevékenységekre vonatkoznak, amelyek az iskola digitális oktatási rendszerében valósulnak meg.
 • A tanulók jogai és kötelezettségei
  • Minden tanulónak joga van arra, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres teljesítéséhez a digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden segítséget megkapjon.
  • Az oktatási folyamat minden résztvevőjének joga van a - napi szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek idejére szóló - pihenéshez.
  • Digitális, online magatartása, beszéde, megnyilvánulása feleljen meg az igényes köznyelv normáinak.
  • A digitális oktatás folyamán fellépő akadályoztatását annak bekövetkezésekor szaktanárának, osztályfőnökének jeleznie kell.
  • Viselkedésével nem zavarhatja digitális tanulási környezetét, nem sérthet másokat.
  • Tanítási napokon minden tanórára kiterjedően ellenőriznie kell a követelményeket.
 • A Digitális oktatással összefüggő személyiségi jogok, adatvédelmi előírások
  • Mindenkinek tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát.
  • Az érintett engedélye és hozzájárulása nélkül senki nem készíthet, továbbíthat, ill. hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, ezeket az iskolai digitális felületre sem töltheti fel.
  • Az online tanórák hang-és képanyagának rögzítése az érintettek engedélye nélkül tilos, beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy bármilyen már formában való elmentését.
  • A feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül elhangzottak az iskola szellemi termékét képezik. Ezek további felhasználása kizárólag az érintett felek írásos engedélyével történhet.
 • A digitális oktatás rendje
  • A digitális munkarend keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a Google Tanterem alkalmazásban történik.
  • A KRÉTA e-naplóban kizárólag a folyamatos haladáshoz szükséges tanóra címeket közöljük. A tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma a KRÉTA e-napló.
  • Az iskola vezetősége figyelemmel kíséri a tanítás-tanulás folyamatát.
  • A Classroom rendszerben csoportot kizárólag tanár hozhat létre
  • A digitális munkarend szerinti tanítási idő az iskolai szorgalmi idővel megegyező napokon 8.00-tól 16.00 óráig tart. Az online tanórák egész órakor kezdődnek.
  • A szorgalmi időben a pedagógus előre meghatározott időben kérheti a diák online megjelenését. Amennyiben ez nem lehetséges, a diáknak ezt indoklással együtt jeleznie kell.
  • A tanulás folyamatához a diák saját – illetve a intézménytől kölcsön kapott – eszközt (asztali számítógép, laptop, tablet, okostelefon) használ.
 • A digitális számonkérés rendje
  • A tanulónak a tanár által meghatározott időben és módon – a diák lehetőségeit figyelembe véve - számot kell adni tudásáról.
  • Amennyiben a tanuló határidőre nem készül el a feladatokkal - és ezt kellően nem tudja indokolni - az a tanuló értékelésében megjelenik.
  • Az osztályfőnökök hetente tájékozódnak a szaktanároktól az osztályukba járó gyerekekről, a szaktanárok hetente visszajelzést küldenek az osztályfőnököknek
  • A számonkérések és értékelések rendjét az iskola házirendje szabályozza.
  • Plágium, nem jelölt hivatkozás esetén az értékelés érdemjegye elégtelen.
  • A pedagógus köteles a beadott anyagokról a diáknak visszajelzést adni. Az értékelés szempontjait előzetesen ismertetnie kell.
 • Az online tanórai tanítás rendje
  • A tantárgyi órák idejét lehetőség szerint az órarend szerinti napján szervezzük meg.
  • Az online tanóra időtartama 45 perc. A dupla tanóra 90 perc.
  • Az online órákon a tanulóknak kötelező részt venni, ezekről az órákról való távolmaradás esetére a normál tanítási rendre vonatkozó szabályok érvényesek.
  • A pedagógusok egyéni konzultációs időpontot kezdeményezhetnek előre egyeztetett időpontban, az online órarend lyukasóráiban.

Veszprém, 2020. szeptember 1.

                                                                              Szűcs Attila

                                                                           Intézményvezető