Iskolai Közösségi Szolgálat

Ezen az oldalon tesszük közzé folyamatosan az önkéntes munkákhoz szükséges információkat. Kérjük figyeljétek rendszeresen!

 

IKSZ A VETÉSIBEN 

 

A Családi Társasjáték Egyesületnél is végezhetsz Iskolai Közösségi Szolgálatot!

Diákok jelentkezését várja az egyesület az alábbi feladatokhoz:

- társasjáték rendezvényen való segédkezés

- játékmester képzés

- szórólaposztás

- társasjáték betanítás

A feladatok könnyedek, de odafigyelést igényelnek!

Érdeklődj a lehetőségekről!

Kiss Tamás + 36 303479194

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.csaladitarsasjatek.hu

 

 

„Gépezzünk együtt Nagyi!”

Gimnáziumunkban újra elindult a nagyi oktatás. Az IKSZ keretén belül több diák vállalta, hogy a veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének tagjai közül a vállalkozó szellemű nagyikat bevezetik a számítógépezés a netezés világába. Nagyi és diák egyaránt izgatottan várta az első alkalmat. Az izgalom hamar elszállt és pár perc után, oldott légkörben indult a program. Az első óra gyorsan elrepült, amit követhet a többi 8-10, esetleg 15 alkalom aszerint, hogy kinek, kinek mennyire lesz szüksége.

Kinek hasznos ez a program?

-          A diákoknak azért, mert megtapasztalják, milyen is tanítani. Megismerkednek idősebb emberekkel így megismerik az ő gondolkodás- és viselkedésmódjukat. Megértőbbé, toleránsabbá válnak (talán a saját nagyszüleikkel szemben is). S jó lehetőség a szervezett keretek között végzett közösségi szolgálati órák gyűjtésére.

-          Az idős embereknek, mert a programon keresztül hasznos ismereteket szerezhetnek, s megismerhetik a fiatalok gondolkodás- és  viselkedésmódját , s talán ők is megértőbbé válnak a korosztály irányába.

A délutánról meséljenek a képek!

https://goo.gl/photos/DS7TMStMFWc3Yj5RA

 

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok:

 


1. 1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 

(Hatályos: 2015. I. 1-től)

 (Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) 4.§ 15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,

 

6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve

a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

 

63/B. § (1) A Nemzeti Pedagógus Kar

a)      külön jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrzi a 4. § 15. pontjában meghatározott közösségi szolgálat szervezését, valamint működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszert…

63/D. § (1) Az Országos Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:

 

f) a közösségi szolgálattal kapcsolatos tanácsadási és ellenőrzési tevékenység szabályozása 97. §(2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

 

1. 2. A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

 

133. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szociális és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelmi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

 

Záradék:

47. A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot Tl

 

1. 3. 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról

a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül

aa) az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,

ab) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,

ac) az alapfokú művészeti iskola kivételével a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat,

ad) a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat,

ae) a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait,

af) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,

ag) a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét,

ah) a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit

 

1. 5. 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

1.§(2) A törvény hatálya nem terjed ki

a) az önkéntes véradásra,

b) az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltóként végzett tevékenységre,

c) a polgári természetőrként végzett tevékenységre,

d) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti közösségi szolgálatra.

1. 6. Nemzeti alaptanterv

(Részlet a 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet mellékletéből)

Részletek a dokumentumból

Fejlesztési terület - nevelési célok között szerepel, mint kereszttantervi elem:

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.


Életvitel és gyakorlat (9-12. évfolyam) közműveltségi tartalmai között szerepel: Pályaorientáció, közösségi szerepek 

„A civil szervezetek céljai, lehetőségei, jelentőségük, néhány ismertebb nemzeti és nemzetközi civil szervezet tevékenysége. A tágabb közösségért (iskola, helyi közösség, település), végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége, közösségi szolgálat. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és honvédelmi alapismeretek.”


Következtetés:

A legfőbb tartalmi szabályozó dokumentum is tartalmazza az önkéntesség, közösségi szolgálat fogalmakat. Az életvitel tantárgy lehetőséget teremt iskolai szinten az önkéntesség és közösségi szolgálat fogalmának megismertetésére 9-12. évfolyamos diákok számára.


1. 7. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020

(Részlet a 1068/2012. (III.20.) kormányhatározat mellékletéből [I. Helyzetelemzés 1. Az önkéntesség meghatározása])

Részletek a kormányhatározatból

„Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva. Sajátos értékeket hordoz magában, amely megkülönbözteti a fizetett munkától. Önmagában jó és értékes, egy mód, mellyel képessé tehetjük a társadalom tagjait, hogy aktív szerepet vállaljanak mind tágabb földrajzi, mind szűkebb érdekközösségekben, mely egyidejűleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát végzőknek is. Az önkéntesség az egyik eszköze az esélyegyenlőség fejlesztésének, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez, segíthet a munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, de nem helyettesítheti a fizetett munkaerőt.

Klasszikus értelemben véve az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a társadalmi szolidaritás – s ezen belül a karitatív tevékenység – az emberiség fejlődésének alapértékei közé tartozik. Az önkéntességben juthat kifejezésre az állampolgári elkötelezettség és felelősségvállalás össztársadalmi „rehabilitációja” mindazokért, akik a segítségnyújtás érintettjei. Ebből következik, hogy az önkéntes tevékenységvégzés olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul társadalmunk erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a gazdaság – nemzeti jövedelemben mérhető – erősödéséhez.”

Következtetés:

A közösségi szolgálat és az önkéntesség fogalma elkülönül egymástól a két fogalom azonos elemei ellenére. Mivel nem részhalmaza a közösségi szolgálat az önkéntességnek nem tartozik a Köt. hatálya alá, céljait érdemes összehangolni a hazai önkéntességre vonatkozó nemzeti stratégia célrendszerével.


1. 8. Civil törvény

(Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 159. §–a, amely a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII  törvény módosításáról rendelkezik)

Részletek a törvényből

159. § A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában és 11. § (4) bekezdés a) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg

b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet” szövegrész helyébe a „civil szervezet, közhasznú szervezet” szöveg

c) 11. § (3) bekezdés b) pontjában a „közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében” szövegrész helyébe a „civil szervezet, közhasznú szervezet esetében” szöveg lép.

Következtetés:

A módosított paragrafus eltörli azt a korlátozást, mely érelmében ez idáig csak és kizárólag a közhasznú és kiemelkedően közhasznú szervezetek fogadhattak önkéntest a Köt. alapján, a civil szervezetek közül. A módosított paragrafus értelmében ezentúl a nem közhasznú szervezetek is önkéntest fogadó szervezetekké válhatnak és érvényesíthetik a törvényben nevesített kedvezményeket. A nevezett módosulás civil szervezetek ezreinek munkájára lehet hatással, ráadásul jellemzően olyanokéra, melyek sok esetben alacsony költségvetésből gazdálkodnak, és nem rendelkeznek jelentős működési költséggel vagy fizetett alkalmazottakkal, azaz a munkájuk nagy részét önkéntesek bevonásával valósítják meg. A módosított paragrafus a civil szervezetek által régóta jelzett anomáliát oldja fel és nyújt lehetőséget a nem közhasznú szervezetek számára is a Köt. alá való bejelentkezésre. Ezentúl a nem közhasznú civil szervezetek is adómentesen tudják elszámolni. az önkéntesek munkája kapcsán felmerült költségeket és járulékokat. A közösségi szolgálat megszervezése is ebbe a körbe tartozhat.


1. 9. Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről1

Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységét. Annak érdekében, hogy e jelentős társadalmi erőforrás a közcélok elérése érdekében is mind hatékonyabban mozgósíthatóvá váljon, az Országgyűlés a jelen törvény megalkotásával meghatározza a közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályait, továbbá kedvezmények és garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezeteik részvételét a társadalom előtt álló feladatok megoldásában, a közcélok elérésében. A kitűzött célok elérése és a közérdekű önkéntes tevékenységben való társadalmi részvétel jogi feltételeinek megteremtése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A törvény hatálya

a)2a 3. § (1) bekezdése szerinti természetes személynél, jogi személynél, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnál és egyéni cégnél (a továbbiakban: fogadó szervezet) Magyarországon végzett,

b)3a magyar állampolgár által a 3. § (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti fogadó szervezetnél Magyarország területén kívül (a továbbiakban: külföld) végzett közérdekű önkéntes tevékenységre terjed ki.

(2) A törvény hatálya nem terjed ki

a) az önkéntes véradásra,

b) az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltóként végzett tevékenységre,

c) a polgári természetőrként végzett tevékenységre,

d)4a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti közösségi szolgálatra.

„A közösségi szolgálat és az önkéntesség fogalma elkülönül egymástól a két fogalom azonos elemei ellenére. Mivel nem részhalmaza a közösségi szolgálat az önkéntességnek, nem tartozik a Köt. hatálya alá, céljait érdemes összehangolni a hazai önkéntességre vonatkozó nemzeti stratégia célrendszerével.”

(Megfontolandó részletek a 2005. évi LXXXVIII. törvényből)

Részletek a törvény 3. §-ából

3. § (1) Fogadó szervezet lehet

a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;

b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;

c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;

e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;

f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes

fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,

fb) egészségügyi szolgáltató,

fc) közoktatási intézmény,

fd) felsőoktatási intézmény,

fe) muzeális intézmény,

ff) nyilvános könyvtár,

fg) közlevéltár,

fh) nyilvános magánlevéltár,

fi) közművelődési intézmény [az fa)-fi) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: fogadó intézmény];

g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó intézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében.

Következtetés:

A fogadó intézmény kiválasztásában szempont lehet, hogy rendelkezik-e már önkéntesek fogadásában tapasztalattal. Nagy előny a közösségi szolgálat kapcsán, ha ilyen tapasztalat van, ez pótolható képzéssel. A szemlélet megléte nélkül viszont a cél meghiúsulhat. A szülő számára is megnyugtató lehet, hogy törvényi háttérrel rendelkező, bejelentett regisztrált szervezetnél végzi feladatát gyermeke. Az egyéni szociális tevékenységek esetén, mint amilyen valakinek az otthonában történő segítségnyújtás (idős, fogyatékkal élő kísérése, számáras történő bevásárlás) esetén a pedagógus felelőssége, hogy akihez a diákok kimennek ne jelenthessenek veszélyt rájuk, a pedagógiai célok csorbát ne szenvedjenek.

Részletek a törvényből (5. §)

5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,

b) tanítási időben a heti hat órát és

ba) tanítási napon a napi két órát.

bb) tanítási napon kívül a napi három órát.

(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

Következtetés:

Az időbeli korlátozása a tevékenységeknek védelmet nyújthat a diákok számára. Fontos, hogy ne ingyen munkaerőként kelljen a tevékenységeket végezni, illetve hogy életkoruknak, egyéni sajátosságaiknak megfelelő tevékenységekbe legyenek bevonva a diákok. Szakközépiskolások esetén a szakma is jelenthet orientációt a tevékenységek kiválasztásánál. A szabályozás annak is gátat tud szabni, hogy az intézmény tömbösítés estén túlzott koncentrációval tudja le a feladatot, ezzel veszélyeztetve a pedagógiai célokat.

Részletek a törvényből (8. §)

8. § (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,

b) a szükséges pihenőidőt,

c) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését,

d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.

(2) Ha az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik, a fogadó szervezet gondoskodik

a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállásról és étkezésről.(…)

Következtetés:

A fogadó intézménnyel szükséges egyeztetni a tevékenység feltételeinek biztosítását. Mérlegelés tárgyát képezi, hogy van-e szükség külön szerződés kötésére a fogadó intézményekkel. Ez tisztázhatja az olyan részleteket, mint az utazás, étkezés költségei. Adott esetben ez nem kérdés, de jelenthet problémát a tanórán kívüli tevékenység megszervezésében, kórházi szolgálat esetén például célszerű, mert ez biztosíthatja, hogy minden szükséges szakmai feltétel: felszerelés, felkészítés, támogatás jelen van a programban.

Részletek a törvényből (9. és 10. §)

9. § (1) Az önkéntes köteles

a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni,

b) a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni.

(2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.

(3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása

a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné,

b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.

(4) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem felhívási kötelezettségének eleget tett.

 

10. § (1) Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, - az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését.

(2) Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy

a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges dologban a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének helyén keletkező kára az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag az önkéntes elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely az önkéntes felróható magatartásából származott.

Következtetés:

A rendkívüli esetekre való felkészülés a program kialakításakor fontos kell, hogy legyen. A programban résztvevő diákok felkészítésében szerepet kell, hogy kapjon.

Szerkesztette OFI dátum 2012.10.11. 18:05:36

 

Nincs új a Nap alatt

Gimnáziumunk a törvény bevezetése előtt is folytatott már hasonló tevékenységet az úgynevezett SAKK program keretében. Ennek a folyamatnak a folytatása ma már az Iskolai Közösségi Szolgálat IKSZ       

 

 

 

 

Az iskolai Közösségi szolgálattal tovább erősödött  ez a tevékenységünk.

 

Együttműködési megállapodásaink:

Jelenleg az alább listában szereplő szervezeteknél végezhettek munkát az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében.
Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésének helyszínei, megállapodásaink (Frissítve: 2015. december 08)

Fogadóintézmények:

Alapítványok

Élj Inkább Alapítvány

Veszprém

Kastélykert u.2.

8412

Soós Attila

 

Gondviselés Alapítvány

Tapolca

Kossuth L. u.15.

8300

Dr.Somogyi Katalin

Mogyorósi Judit

Siófoki Állatvédő Alapítvány

Siófok

Szabadság u.9.

8600

Matyikó Ákosné

 

Kék Madár Alapítvány

Veszprém

Halle utca 10.

Ernei Tamás

Jegesné Rémesi Irén

Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány

Veszprém

Külső-kádártai út 5.

8200

Juhász László

 

Szilágyi Táncegyüttes Alapítvány

Veszprém

Iskola u.6.

8200

Molnárné Tóth Erzsébet

 

Várfok Alapítvány

Veszprém

Bajcsy- Zsilinszky utca 9.

8200

Gadár László

Koterle Máté

88-780770

 

Kittenberger Zoo Alapítvány

Veszprém

Kittenberger u.17.

8200

Sigmond István

Sigmond István

30 6202878

Kentaur Lovas Alapítvány a Gyermekekért

Balatonalmádi,

Sátorhegyi út 53.

8220

Mucsy Petra

Lelkes Anita

Tündöklő Csillag Alapítvány

Nemesvámos,

Fészek u. 5.

8248

Gere Dávid Márk

Dr. Ferencz Istvánné

30 477 18 53

Gyulaffy László Hagyományőrző Lovas Bandérium-Csobánc Váráért Alapítvány

8286

Gyulakeszi

Csobánchegy 050/4

Németh Gyula

Németh Gyula

0620 9317 446

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Csigaház Alapítvány

8411

Kádárta

Vasút u. 28/1.

Fű Miklósné

Fű Miklósné

30-4635586

Almádiért Közalapítvány

Balatonalmádi

Széchényi sétány 1.8220

Dudás Zsolt

Juhászné Vince Eszter

juhastne.esztervgmail.com

Különleges Ellátásban Részesülők Támogatásáért Alapítvány(KERT Alapítvány)

Salgótarján

Úttörők útja 15.

3100

Sugár András

Kovács Tímea

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Minerva Tanulási Alternatíva Alapítvány(154)

Veszprém, Muskátli u. 6.

8200

Bándi László

Cz. Nagyné Bándi Klára

06/30/292-8123

Tihanyi Alapítvány(151/A)

Budapest, Krisztina körtér 30. 1013

Szalai Zoltán

Dr. Csinády Rita Veronika 06/30/726-9495

Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete(175)

     

Kék Madár Alapítvány(181)

     

 

Egészségügyi  -  Szociális intézmények

Napfény Szociális Segítő Központ

Sümeg

Kossuth L u. 31.

8330

 

Farkasné Sámson Klára

 

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ

Zirc

Ady E.u.3.

8420

Nagyné Fáró Katalin

 

Balatonfüredi Szociális

Alapszolgáltatási Központ

Balatonfüred

Kéki u.6.

8230

Váradi Gézáné

 

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete

Balatonfüred

Mogyoró u.1.

8230

Csirkéné Sándor Katalin

Csirkéné Sándor Katalin

70 4186712

Mészáros Balázs

70 4186712

Magyar Vöröskereszt

Veszprém Megyei Szervezete

Veszprém

Szigethy J u. 10.

8200

Baráth Gábor

Baráth Gábor

Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Veszprém,

Kossuth u.10.I.em.114.

8200

Csehné Huszics Márta

30-430 8867

Németh Attila

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Közös Fenntartású családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Csabrendek , Árpád u.4.8474

Balázs Beáta

Balázs Beáta This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Másként Másokért Közhasznú Egyesület

8416 Dudar

Kossuth L u.26.

Baloghné Takács Odett

Baloghné Takács Odett

06-30 5007677

Reményforrás Egyesület

8300

Tapolca

Véndeki u.18.

Fekete Gyöngyi

Gerstmárné Takács Beatrix

Veszprém Megyei Fogyatékos személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

8592

Dáka

Dózsa György u.80.

Hanich Ferenc

Czifrusz Mária

89 340 004

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MEDICINA -42 BT

Veszprém

Ördögárok u.4.

8200

Dr. Klein Mihályné

Dr. Klein Mihályné

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VKTT Egyesített Szociális Intézmény (149)

8200 Veszprém, Török I. u. 10.

Győri Piroska

Fábián Ildikó 06/88/405-208

Csolnoky Ferenc Kórház (162)

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

Dr. Rácz jenő

Dr. Ráczné Freidler Andrea 06/70/606-8435

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet (174)

8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.

Sikos Rita

Juhász-Horváth Szilvia 06/87/414-485

 

Iskolák – Óvodák – Bölcsődék – Oktatást segítő intézmények

Nivegy-völgyi Óvoda

Szentantalfa

Fő út 22.

8272

Bartalos Richárdné

Heffler Alíz

 

Bóbita Körzeti Óvoda ,Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvoda

Veszprém

Haszkovó u.23.

Veszprém

Jutasi út 9.

8200

Hegyiné Horváth Éva

 

 

Ringató Körzeti Óvoda

Veszprém

Jutasi út 79/I.

8200

Major Ildikó

 

 

Egry Úti Körzeti Óvoda

Veszprém

Egry J.u.55

8200

Szafner Ágnes

 

 

Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola

Veszprém

Victor Hugo u.28.

8200

Ebele Ferencné

 

 

Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda

Lesenceisvánd

Zrínyi út 10.

 

Nyírő-Bognár Mária

 

 

Monthágh Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Esztergom

Dobogókői u.29.

2500

Bodrogai Tibor

 

 

Óvárosi Óvoda

Balatonfüred

Kossuth L u.37.

 

 

Tóthné Kovács Alíz

 

 

Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola

Balatonfűzfő, Irinyi utca 2.

8184

Polyák István

Zanatyné Lenkefi Éva

 

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde

Várpalota

Mártírok útja 3.

8100

Takácsné Csajági Veronika

Takácsné Csajági Veronika

 

 

 

Révfülöpi Általános Iskola

8253 Révfülöp

Iskola u.5.

Németh László ig.

 

 

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda

Öskü

Szabadság tér 2.

8191

Szőkéné Bódis Andrea

Szőkéné Bódis Andrea

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Alfa Nyelvi Centrum Kft

Várpalota

Körmöcbánya u.21/A

8100

Kalmárné Barcsai Zsuzsanna

Kalmárné Barcsai Zsuzsanna

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tatay Sándor Általános Iskola

8258

Badacsonytomaj

kert u.8.

Krisztin N Lászlóné

Farkas Csilla 06 308510566

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kozmutza Flóra Általános Iskola

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium

8200

Veszprém

Tüzér u.44.

Dr.Sindlerné

Kloó Györgyi

Varjas Edina

88-561930

 

Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája

8100

Várpalota

Bartók Béla u.6.

Simon Ágnes

Simon Ágnes

88-472-781

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI

8200

Veszprém

Megyeház tér 5.

Molnár Péter

Uher Bertalan

 88-566-790

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

8200

Veszprém

Szent István u.56.

Lengyel László

Halmayné Badacsonyi Márta

88-426-102

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ferencsik János Alapfokú Művészeti Iskola

8230

Balatonfüred

Ady Endre u. 13.

Steguráné Ormándi Barbara

Horváth Gábor

87-580-152

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje

8600

Siófok , Fő u.218.

Nagyné Panyi Judit

Simkó Dorottya 84 323 027

 

Litéri Református Általános Iskola

8196

Litér

Petőfi u.8.

Kisantal Tibor

Pintér Katalin

88 588 021

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde

8330

Sümeg

Rendeki u.1.

Hujber Jánosné

Szántó Ferencné

87-550-207

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola

8200

Veszprém

Cholnoky Jenő u.21.

dr. Górné Fazekas Ágnes

Csaba Szilvia, Köncz Ildikó

88 560 080

 

 

Ajka Városi Óvoda

8400

Ajka

Bródy u.7.

Ráczné Németh Csilla

Magyar Éva

88 508161

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kiserdei Óvoda-Mesevilág-Tagóvoda

Balatonfüred

Hunyadi u.24.

8230

Tiszkó Anita

Tiszkó Anita

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI

Veszprém

Batthyány u.12

8200

Horváth Éva

Chovánné Dunai Ágota

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola (147)

8200 Veszprém, Budapest út 11.

Nagyné Czaun Marianna

Nagyné Czaun Marianna 06/88/427-700

 

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI (163)

8420 Zirc, Köztársaság út 9.

Balázsné Györek Zsuzsanna

Tárkányi Tibor 06/30/742-5606

 

Magyarpolányi Hosszúhegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde (152)

8449 Magyarpolány, Dózsa út 10.

Némethné Penk Ildikó

Némethné Penk Ildikó 88/231-347

 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola (153)

8300 Tapolca, Bárdos Lajos út 1-5.

Bajner Imre

Dr. Komjáthiné Nyakó Györgyi 87/687-386

 

Horváth István Általános Iskola (172)

Pétfürdő, Berhidai út 54.

Juricsákné Vékony Anna

Juricsákné Vékony Anna 06/30/6492-642

 

Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola

8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2.

Horváth Szilárd

Horváth Szilárd 88/560-685

 

Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola (180)

8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.

Magyarné Sípos Mária

Keglovicsné Németh Andrea This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Katasztrófavédelem - Rendőrség

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprémi Kirendeltség

Veszprém

Dózsa György út 31.

8200

Szabó Péter

Szabó Péter

88/590-620

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

Veszprém

Bajcsy Zs  u.2.

8200

dr Töreki Sándor

Futtató Norbert r.őrnagy

30 271-0978

Orsós Károlyr.százados

 

Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége (179)

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

Dézsi János

Dülk József 06/30/650-38-05

 

Kulturális intézmények

Művészetek Háza

Veszprém

Vár u. 17.

Hegyeshalmi László

Némethné Pajer Orsolya

 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

Nagyvázsony

Petőfi u. 2.

Stefanovitsné Sipos Mária

Stefanovitsné Sipos Mária

Tapolca KFT

Tapolca

Fő tér 1.

8300

Rédli Károly

 

Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Veszprém

Veszprém

Szeglethy  u.4.

8200

Török Lajos

Tungli József

Békefi Antal Városi Könyvtár,

 

Zirc

József A u.1

8420

Bieberné Réz Ágnes

 

 

Művelődési Ház

Zirc

 Alkotmány  u.14.

8420

Encz Ilona

 

 

Művelődési Ház és Stúdió KB

Zirc

 Alkotmány  u.14.

8420

Szalontai Szilvia

 

 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Balatonkenese

Táncsics M.u.24.

8174

Győrfi Károlyné

 

 

Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület

Márkó

Petőfi S u. 16/A

8441

Polányiné Lénárt Katalin

 

 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Veszprém

Komakút tér 3.

8200

Pálmai Judit

igazgató

Schreiber Márta igh.

 

Fekete Sereg Ifjusági Egyesület

Nagyvázsony

Petőfi S u.2.

8291

Kandinkó Rita

Kandinkó Rita

Városi Könyvtár

Balatonfüred

Kossuth u.35.

8230

Sárköziné Sárovits Hajnalka

Sárköziné Sárovits Hajnalka

Tóthné Wittmann Borbála

Soponyai Ilona

Gyarmatiné Szabó Dóra

 

Lépésről-lépésre Ajkai Tanoda

Ajka , Alkotmány u 3. 8400

Tapolca, Deák F u.9-11. 8300

 

Antal Zoltánné

Kovács Éva Ajaki Tanoda This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Péterffy Márta Tapolcai Tanoda This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Németh László Művelődési Ház

 

Tihany

Rózsa Éva

06 307497177

Horváthné Tóth Ivett

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

THURY –VÁR Nonprofit Kft.

Várpalota

Hunyadi Mátyás tér 1.

8100

Pappné Csővári Zsófia

Budai László

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     

 

Nemzeti Művelődési Intézet

1011

Budapest

Corvin tér 8.

Závogyán Magdolna

Varga-Sipos Andrea

06 30 867 98 27

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Baloghné Uracs Marianna

06 30 218 51 10

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ROCK ’ N ’Club Veszprém

8200

Veszprém

Kossuth u.21.

Kis Dezsőné

Kis Katalin

06 70 555 7327

 

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

8300

Tapolca

Batsányi u.1.

Décsey Sándor

Décsey Sándor

87-412-245

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Veszprém Város Vegyeskara Egyesület

Veszprém

Brusznyai u. 2.

8200

Bélafi László

Szabóné Dr. Antal Edit

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény

Veszprém

Táborállás park.1.

8200

Székely Andrea

Sipos Tekla

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Múlttal a Jövőért Egyesület

8109

Tés, Bakony u.88

Lippert Ferenc

Lippert Ferenc

06 20 779 35 36

 

Hallgatók a Művészetért Egyesület

Veszprém

Szilvádi u.10/E

8200

 

 

Halmay Gábor

Szeles József

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Városi Művelődési Központ

Veszprém

Táborállás park.1.

8200

Rébay Anett

Gáspárné Héthelyi Gyöngyvér

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ajkarendekért Egyesület (159)

8447 Ajkarendek, Nyíres u. 26.

Rainiss Andrea

Meitzinger Lászlóné 06/30/604-38-23

 

Szépművészeti Múzeum (170)

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 41.

Dr. Baán László

Csuka Zsuzsanna 06/20/296-13-48

 

A Fény Egyesület Balatonalmádi (Varázsszőnyeg Fejlesztő Központ) (173)

8220 Balatonalmádi, Endre u. 13.

Czabuláné Nagy Andrea

Czabuláné Nagy Andrea 06/70/3395-009

 

Variáció Stúdió Tanácsadó Szolgáltató Bt. (177)

5100 Jászberény, Szabadság u. 16.

Dr. Fábiánné Dr. Kocsis Lenke

Dr. Fábiánné Dr. Kocsis Lenke 06/57/411-309

 

 

Önkormányzatok

Doba Község Önkormányzat

Doba

Kossuth u.10.

8482

Horváth Zoltán

 

 

Paloznak Község Önkormányzata

Paloznak

Fő u. 10.

8229

Czeglédy Ákos

Sári Annamária

 

Településrész Önkormányzat

Balatonakarattya

Iskola u.6.

8172

Lengyel János

 

 

Szigliget Község Önkormányzata

Szigliget

Kossuth L u.54.

8264

Balassa Balázs

 

 

Vászoly Község Önkormányzata

Vászoly

Béke tér 1.

8245

Rózsahegyi Tibor

 

 

Pécsely Község Önkormányzata

Pécsely

Vásártér utca 148/A

Sebők Lajos

 

 

Alsóörs  Község Önkormányzata

Alsóörs

Ady E u.7.

Hebling Zsolt

 

 

Csabrendek Község Önkormányzata

Csabrendek

Árpád u.4.

8474

Turcsi József

Mógorné Molnár Ildikó

Keszlerné Párizs Anikó

 

Szentgál Község Önkormányzata

Szentgál

Fő u.11.

8444

Istvánfalvi Sándor

Istvánfalvi Sándor

88 506581,

302241034

 

Papkeszi Község Önkormányzata

Papkeszi, Fő u.42.8183

Ráczkevei Lajos

Savanyu Beáta This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Gérce Község Önkormányzata

9672

Gérce

Kossuth L u.49.

Kovács László

Kaszásné Cseledi Edina

06-95-476-334,06-70-377 20 65

muvhazgercevgmail.com

 

Bánd Község Önkormányzata

8443

Bánd

Petőfi S u.60

Steigervald Zsolt

Steigervald Zsolt

20 355-6875

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gamás Község Önkormányzata

Gamás

Fő u.83.

8685

Tóth Péter

Pappné Dombai Veronika

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Balatonszőlős Önkormányzata

Balatonszőlős

Fő út 9.

8233

Mórocz László

Mórocz László

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Eplény Község Önkormányzata

Eplény

Veszprémi u.64.

8413

Fiskál János

Fiskál János

Eplény

Veszprémi u.64.

8413

 

Városi Intézmények Működtető Szervezete (158)

8400 Ajka, Bródy Imre u. 6.

Kovácsné Győri Zsuzsanna

Ágoston Péter, Sinkovics Zsuzsanna 06/20/622-8616

 

Aszófő Község Önkormányzata (164)

8241 Aszófő, Árpád u. 2.

Keller Vendel

Tabi Tímea 87/445-081

 

Olaszfalu Község Önkormányzata (155)

8414 Olaszfalu, Váci M. út 17.

Boriszné Hanik Edit

Kathi Zoltánné 88/777-929

 

Nagyberény Község Önkormányzata (167)

8656 Nagyberény, Fő út 12.

Tóth András Károly

Tóth Szilvia 84/582-022

 

Söréd Község Önkormányzata (171)

8072 Söréd, Rákóczi u. 59.

Végh Rudolf

Végh Rudolf 06/22/423-001

 

 

Sport  - Szabadidő - Természetjárás - Természetvédelem

Egészség és Egység a Természettel Egyesület(EGETE)

Veszprém

Diófa u.5.

8200

Stéger Ildikó

Stéger Ildikó

 

Farkaspagony Ifjúsági Közhasznú Egyesület

Hárskút

Kossuth u. 37.

Kauker Gergely

 

Szigligeti Turisztikai Egyesület(SZTE)

Szigliget

Kossuth L. u.54.

Káli Magdolna

Káli Magdolna

 

Trampolin Sportegyesület

Veszprém

8200

Kovács Tamás

 

 

Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület

Küngös

Kossuth L. u.30.

8162

Nagy Lajos

 

 

Bajnok Diák Sportegyesület

Nemesvámos

Pataku.2.

Hunyadvári Róbert

 

 

Éles Kézilabda Iskola

Balatonalmádi

Kisberényi út 63.

8220

Éles Jósef

 

 

Leusere Master Kft Celldömölk

Celldömölk

Gábor Áron út 4.

9500

Süle Nándor

 

 

Főnix Rock and Roll SE

Székesfehérvár

Máriavölgy 65.

8000

Benedek Dóra

 

 

Veszprémi Egyetemi Stadion Nonprofit Kft.

Veszprém

Wartha V u. 3.

8200

Tóthné Stupián Anikó

 

 

Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet

Veszprém

Egyetem u.10.

8200

Edvy László

Gaálné Starhon Katalin

 

Balaton-felvidéki NP Igazgatóság

Csopak,

Kossuth u. 16.

8229

Puskás zoltán

Versné György Edit

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lörintei Tavi Horgász Egyesület

Ajka, Bajcsy u.4. 8400

Dr. Kaufman Gábor

Dr. Kaufman Gábor

 

Royal Balaton Golf &Yacht Club

Balatonudvari, Ady E u.16.8242

Sarlós Tibor

06-87 549-200

Sarlós Tibor

06-87 549-200

 

FI-LE Sportegyesület

Balatonalmádi, Duna u.11.8222

Beckerné Sabján Ottilia

Beckerné Sabján Ottilia

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Balatonfüred Yacht Club Közhasznú Szervezet

Balatonfüred

Zákonyi Ferenc u.2.

8230

Gerendy Zoltán

Böröcz István This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

8246
Tótvázsony

Magyar u.27/a

Szendrei Szilárd

Szendi Szilárd

0620 621 0631

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

 

MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága

1112

Budapest

Kánai u.2/D

Veszprém

Wartha V. u.2.

Csik Ferenc

Csik Ferenc

88-401396

csik.ferencvmlsz.hu

 

Tenisz Club Nagyvázsony

8291

Nagyvázsony

Kinizsi u.96

Horváth László

Szalai László

06 30 373 92 76

 

Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft.

8200

Veszprém

Kittenberger K u.17.

Török László

László Sándor

88 566 140

Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület(HATESZ Egyesület)

Herend

Dózsa Gy u. 53.

8440

Bácskai Péter

Bácskai Péter

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pauer Lovas Klub (148)

8248 Nemesvámos, Szeder u. 2.

Hetzel Ingrid

Hetzel Ingrid 06/30/4293-008

 

Ajkai LHE (160)

8400 Ajka,  Ipari park, Ész III. 1.

Pék Gyula

Nagyné Berzsenyi Szilvia 06/30/913-6533

 

Vörösberényi DSE (169)

8220 Balatonalmádi, Táncsics M. u. 1.

Purgel Henriett

Purgel Henriett 06/70/263-7079

 

 

Vallási - Egyházi intézmények

Veszprém- Főegyházmegyei Karitász(Karitász)

Veszprém

Vár u.25.

8200

Zagyva Richárd

 

Csetényi Református Egyházközség

Csetény

Rákóczi u. 26

8417

Hajdú Ferenc

Szalai Sándorné

Szaléziánum

Érsekségi Turisztikai Központ

Veszprém

Vár u. 31.

8200

Dr Léner Pintér Sára

 

Balatonfüredi Református Egyházközség

8230 Balatonfüred

Óvoda u.1

Miklós Ferenc

Bruckner Szabolcsné Rábaközi Rita0630 9973435

r.rita.vringato.hu

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Veszprémi Támogató Szolgálat

8200

Veszprém,

Ibolya u.8-12.

Szegedi Ilona

Szegedi Ilona

88-788-800 , 06-30 4121240

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szent László Plébánia

8200

Veszprém

Völgyhíd tér 4.

Vasáros József, plébános

Horváth Edina,hittantanár

 06-20 828 0056

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szentkirályszabadja Református Egyházközség

8225

Szentkirályszabadja

Kossuth L.u.16

Szűcs László

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Budapest

Szarvas Gábor u.58-60

1125

Ifj. Csonka Pál

Hanyeczné Fülöp Szilvia

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herend Római Katolikus Plébánia (157)

8440 Herend, Kossuth u. 38.

Sabján Miklós

Sabján Miklós 06/20/823-1551

Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület (168)

8313 Balatongyörök, Petőfi u. 1.

Horváthné Soproni Réka

Marton Tamás 06/20/327-2382

Kádártai Református Egyházközség (165)

Veszprém-Kádárta, Győri út 44.

Wessetzky Szabolcs

Wessetzky Szabolcs 06/30/5369-564

Zirci Református Missziói Egyházközség

8420 Zirc, József A. u. 6.

Vecsey Katalin

Vecsey Katalin 06/20/525-3551

 

Egyéb szervezetek

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (178)

1119 Budapest, Andor u. 47-49.

Keszthelyi Andrea

Keszthelyi Andrea 06/1/795-53-71

 

Tapasztalataink:

diákjaink véleménye rövid mondatokkal:

-….. mindenesetre, ha ismét hívnának szó nélkül mennék, függetlenül attól, hogy kapok-e érte „órákat” vagy sem.

-….. nagyon jó volt. Használhattam a nyelvtudásomat, együtt dolgozhattam az egyik legjobb barátnőmmel…. Új barátságokat is tudtam kötni….

-…..A legjobb az volt, hogy mindig boldogan és élményekkel teli szívvel mentek haza a kicsik az adott programokról és ez egyrészt  magamnak és az ott tartózkodó segítőknek volt köszönhető.

 

 

 

 

 

Dokumentumok:

Jelentkezési lap

 

Aktualitások: